Kategori:Skadeståndsrätt

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Regler kring under vilka förutsättningar en ekonomisk ersättning för en skada (skadestånd) ska betalas ut, och hur stor denna ersättning ska vara.

Vad som regleras är dels rätten till skadestånd dels skadeståndets storlek.

Skadeståndsrätten rör förhållanden där en person (den skadegörande parten) genom sitt handlande har orsakat en skada på en annan persons (den skadelidande partens) egendom, och dessa parter inte befinner sig i ett avtalsförhållande. Ett skadestånd som uppkommer ur en sådan situation kallas för utomobligatoriskt skadestånd. Begreppet utomobligatoriskt kommer av att parterna har inga tidigare avtalsförpliktelser (obligationer) till varandra.

För skador som uppstår inom ramen för ett avtalsförhållande använder man regler i avtalet för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger så kallat (inomobligatoriskt skadestånd). Sådana skadeståndsfrågor räknas i allmänhet inte till skadeståndsrätten utan behandlas som en del av avtalsrätten.

Vanliga frågor inom skadeståndsrätten är vilken ansvarstyp som ska gälla för det aktuella handlandet och skadan, vilket orsakssamband som måste föreligga mellan handlingen och skadan (adekvat kausalitet) och hur skadan ska beräknas i kronor och ören.

Genom hävdande av ett skadeståndsanspråk uppstår ett rättsförhållande mellan den skadegörande och den skadelidande parten. Skadeståndsrätten räknas därför som en del av obligationsrätten.

I Sverige anses som huvudregel att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan", vilket framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen och en mängd rättsfall.

Rättsfall

Skadeståndsgrundande underlåtenhet: I NJA 1998 s. 617 har hovrätten liksom tingsrätten tidigare funnit att en person som har företagit en positiv handling, nämligen att beställa ett arbete och att han därför senare ansvarar även för en underlåtenhet, i detta fall att inte begära utmärkning av en kabel, som ingår som ett led i denna positiva handling.

Hovrätten har därför funnit att adekvat kausalitet måste anses föreligga mellan hans handlande och den inträffade skadan.

Vidare läsning

Mårten Schultz: Skadeståndsrätten handlar om rättvisa (Advokaten, nr 3 2007)