Diskussion:SFS/1960:729

Hoppa till navigering Hoppa till sök

1 Kap.

Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

Jag antar att med romkonventionen avses "International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, Done at Rome on October 26, 1961"? Eftersom man med begreppet "Romkonventionen" oftast avser 1980 års Romkonvention om tillämplig lag på avtalsförpliktelser kan detta förtydligas. Och eftersom romkonventionen av 1961 avser närstående rättigheter borde den kanske listas under 5 kap? --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

Fil:Messagebox warning.png Det vore bra om texten kunde besvara följande fråga:

Var framgår det att statligt anställda inte har upphovsrätt till de verk de skapar i sin anställning? --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

Tja, det framgår inte men vad är det för verk de skapar som inte omfattas av offentlighetsprincipen? Har man t ex skapat ett litterärt verk i en offentlig tjänst så är det ju en allmän handling, vem som helst kan begära ut handlingen vilket innebär att det i praktiken inte blir så mycket kvar av upphovsrätten. Den ideella rätten kvarstår ju naturligtvis. Kollektivavtalet säger inte något om statsanställdas upphovsrätt men jag förmodar att det förekommer enskilda anställningsavtal dom i vissa fall reglerar förhållandena. Går man in i den här diskussionen hamnar i en härva av närliggande regler som man inte kan bortse ifrån. Offentlighetsprincipen är bara ett exempel. Men man kan också fundera på vilka myndigheter som får producera något som ger ekonomisk vinning? (Om upphovsrätten till en statsanställds verk inte har något ekonomiskt värde blir ju diskussionen mest en principdiskussion) Det är ju bara de som har affärsdrivande verksamhet och det är ganska få myndigheter. Vad säger reglerna om bisyssla? Jäv? Kan man behålla sin objektivitet som statsanställd om man i tjänsten producerar något som, utöver lönen, ger den anställde privat ekonomisk vinning? Jag tycker att det här blir snårigt - känner inte att jag kortfattat kan redogöra för detta på lagen.nu.
Medhåll om att det snabbt blir rörigt, och jag har ingen bestämd uppfattning om var man ska lägga nivån. Dock är det viktigt att notera att offentlighetsprincipen inte innebär att verk som myndigheter producerar inte omfattas av upphovsrätt, varken principmässigt eller i praktiken. Det stämmer visserligen att var och en får begära ut upprättade allmänna handlingar (offentlighetsprincipen), och dessa får som huvudregel även vidareutnyttjas (URL 26 a § 2 st), men det finns en lång rad praktiskt viktiga undantag (samma §, 3 st). Men den viktigare frågan tycker jag är vem som har upphovsrätten - är det arbetsgivaren (myndigheten) eller den anställde? Efter att ha läst lite av Sanna Wolk verkar det vara så att det enligt den sk. "tumregeln" så kan upphovsrätt delvis övergå för verk som tillkommit inom ramen för en anställning (jfr exv http://www.wolk.se/Publikationer/Lag&avtal06.pdf). Jag har försökt komplettera kommentaren till 1 kap. med några meningar om detta (och lärarundantaget nedan). --Staffan Malmgren 14 november 2009 kl. 13.28 (UTC)
Ok, det är viktigt även av rena principskäl vem som har upphovsrätten. Men kan vi inte enas om att vi ska flagga för att offentlighetsprincipen innebär att det i praktiken inte blir så mycket kvar av de upphovsrättliga ensamrätterna?
Absolut! Jag föreslår att detta görs huvudsakligen under 26 a §
Fil:Messagebox warning.png Det vore bra om texten kunde besvara följande fråga:

Hur är det med det s.k. (upphovsrättsliga) lärarundantaget? Det verkar finnas lite matnyttigt i RH 2009:7 och AD 2002 nr 87, men jag har inte läst igenom dem. --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

Lärarundantaget framgår av Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar 1 § men gäller enbart patenterbara uppfinningar.
Inom universiteten finns det ju också olika lösningar på det här, en del anställda har egna företag och producerar sina verk inom den verksamheten för att slippa offentlighetsprincipen, det finns holdingbolag vid flera universitet där man förlägger den verksmahet som kan generera upphovsrättsligt skydddade verk och så finns det ju anställningsavtal. Det är inte heller så enkelt att förklara det här kortfattat. Vilken nivå ska vi ha på lagen.nu? Hur djupt ska vi borra i en fråga? Jag är nog inte människa att förklara de här olika lösningarna av anställdas upphovsrätt på bara några få rader utan har nog varit mer inriktad på en kort, övergripande och allmän förklaring i form av brasklappsformuleringar som att det oftast är på ett visst sätt osv.
Jo, men för att göra det mer förvirrande finns det två separata lärarundantag, ett lagstadgat patenträttsligt, och ett utvecklat i praxis som rör upphovsrätt (jfr http://www.sulf.se/templates/CopyrightPage.aspx?id=9128). Jag har skapat en begreppssida för Lärarundantaget där jag förklarar bägge betydelserna och länkat till detta. --Staffan Malmgren 14 november 2009 kl. 13.28 (UTC)
Men är det inte så att det upphovsrättsliga lärarundantaget baseras på avtal/interna riktlinjer och enbart på vissa univeristet? Finns inget avtal/interna riktlinjer så finns inget lärarundantag. Sedvanan kan alltså inte göras gällande enbart med hänvisning till den utan sedvanan måste också ha kommit till uttryck på något vis vid just det universitetet? Se det remissvar som jag länkar till, det har visserligen några år på nacken men så vitt jag förstår så är det reonemanget under 2.6 fortfarande aktuellt. http://www.wolk.se/Publikationer/remissvar_VINNFORSK.pdf
Det du säger är, enligt mig, alltså missvisande så till vida att det inte finns någon helt självständig sedvana som medger upphovsrättsligt undantag. Huruvida frågan prövats i praxis vet jag inte. Kan vi komma överens om en kompromiss - ta upp det upphovsrättsliga lärarundantaget men skriva till något kort om att det förmodligen också krävs anställningsavtal/dokumenterade riktlinjer och att det kan vara olika vid olika universitet?
Jag hade uppfattat sedvänjan som generell (genom ffa Sanna Wolks artikel "Anställdas immaterialrätt i arbetsgivarens konkurs" i JT 2002/03, avsnitt 2.1.1 mot slutet - dvs en äldre artikel än remissvaret), men remissvaret är ju tydligt i att sedvänjan kan skilja sig mellan olika lärosäten. Jag har ändrat beskrivningen av lärarundantaget (samt meningen som hänvisar dit).


Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

Kanske avsnittet om upphovsrätt till verk skapade i anställning kan flyttas till 3 kap. --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

1 §

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

När det gäller liknande verk bör man kanske nämna dubbelskapandekriteriet, jfr NJA 2004: "skydd förutsätter att verket har en sådan självständighet och originalitet att risken för att någon annan oberoende av verket skulle kunna framställa ett överensstämmande eller liknande verk framstår som minimal" --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Databas/katalogskyddet i 49 § är inte en upphovsrätt, utan en närstående rättighet bland andra i 5 kap. Kanske man redan här bör skilja på upphovsrätt och närstående rättigheter - det är vanligt med missförstånd, särskilt vad gäller ljudinspelningar/fonogram. --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

Nu blir jag lite fundersam igen, en skapare av en databas har väl upphovsrätt till sin databas under förutsättning att databasen har särprägel? Se Karnov kommentar som hänvisar till förarbeten.
Jo, det kan förekomma (se även NJA 1995 s 256, "Nummerbanken"), som sagt under förutsättning att den har originalitet och självständighet nog för att anses som ett verk enligt 1 §, och därigenom omfattas av upphovsrätt. Men om den saknar sådan originalitet/självständighet/särsprägel så kan den ändå vara skyddad enligt 49 §. Poängen är dock att 49 §-skydd inte är en upphovsrätt, utan en närstående rättighet (med bland annat betydligt kortare skyddstid). --Staffan Malmgren 16 november 2009 kl. 13.16 (UTC)

Aha!

2 §

Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

Är inte "exemplarframställningsrätt", snarare än "exemplarrätt", den mer använda termen? --Staffan Malmgren 11 november 2009 kl. 00.03 (UTC)

3 §

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Finns det några exempel på nedskrivna sådana branschsedvänjor? --Staffan Malmgren 18 november 2009 kl. 19.20 (UTC)

8 §

Fil:Messagebox warning.png Det vore bra om texten kunde besvara följande fråga:

Det hänvisade rättsfallet är väl det första scientologimålet? Det verkar inte ha blivit refererat i RH, skulle man kunna sammanfatta det hela på två meningar?

11 §

Fil:Info.png Den här texten skulle behöva fixas enligt följande:

Staffan, hjälp!! Länkningen till begreppsförklaringen cache verkar inte funka på ferenda sidan, vad gör jag för fel?

Helena Andersson

Det är en bugg i systemet (http://trac.lagen.nu/ticket/441) som gör att länkar till nyskapade begrepp inte blir länkade på den publika sidan. Istället måste jag manuellt köra ett script som uppdaterar listan över alla begrepp som finns -- jag har gjort det nu, så nu är Cache länkat. --Staffan Malmgren 16 november 2009 kl. 13.16 (UTC)

19 §

Fil:Messagebox critical.png Texten skulle behöva korrigeras enligt följande:

Tredje stycket: köparen har väl (nästan) alltid rätt att framställa exemplar för privat bruk enl 12 § (även om det inte sker med stöd av just konsumtionsprincipen)? --Staffan Malmgren 18 november 2009 kl. 19.20 (UTC)

21 §

Fil:Messagebox critical.png Texten skulle behöva korrigeras enligt följande:

Jag menar att den här bestämmelsen huvudsakligen tar syfte på framförande av verk, dvs att med eller utan tekniska hjälpmedel görs tillgänligt för en allmänhet på samma plats. Henry Olsson nämner i Copyright (s 246 f) framförande av musik i olika sammanhang (militärparader, gudstjänster. Sen finns det en utökning i andra stycket, som gör att den även omfattar internetkopplade datorer (som bara gäller offentliga organ, inte privata). --Staffan Malmgren 18 november 2009 kl. 19.20 (UTC)

Jag trodde att min kommentar, ihop med lagtexten, sa ungefär det du säger men jag inser att jag är otydlig. Ska fixa till det!

26 l §

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Om jag minns rätt har Copyswede och branshföretagen kommit överens om ersättningsnivåer som är lägre än de i lagen angivna (med stöd av 2 st 1 p) - det nämns indirekt, men kan vara värt att lyfta fram explicit. --Staffan Malmgren 18 november 2009 kl. 19.20 (UTC)


42 a §

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Det vore bra med ett konkret exempel -- avtalslicenserna är väl det som gör det möjligt att sända musikradio i praktiken, för att ta ett tänkbart sådant. --Staffan Malmgren 18 november 2009 kl. 19.20 (UTC)

Felrapport

I kommentaren till 2§ saknas hänvisning till ändringen som publicerades i SFS 2005:359

Felrapport

"Var kommer de här kommentarerna från?" ska vara "... ifrån?"

Felrapport

betamethasone acetatena phos fdfkdecbefaadeeb

Felrapport

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. kbdefkacccbgdddf

Felrapport

I've been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I'll try and check back more frequently. How frequently you update your site? adcakagagfecafdk

Felrapport

LOLOLOLO)LOLOLOLOLOL

Felrapport

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great D. Good job, cheers kgaadbdeadegkffd

Felrapport

Hello, i think that i saw you visited my site so i came to return the favor.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!! ddkdabedgbdefadd

Felrapport

what are some superior and in demand websites for blogs? ?? . eecggaadbgcefedf