Uppsägning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Uppsägning är en handling eller meddelande att en part avser att få ett avtal eller annat rättsligt förhållande av något slag att upphöra.

I allmänhet kan uppsägning ske utan att formella krav ställs på uppsägningen. För vissa avtalstyper gäller dock särskilda regler.

Anställningsavtal

För anställningsavtal gäller dock lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid enligt 4 § LAS.

Uppsägning ska vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. I praktiken ska en uppsägning ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl.

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. En uppsägning på grund av personliga skäl ska även föregås av en underrättelse enligt 30 § LAS ("LAS-varning").

I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges enligt 8 § LAS.

Arrendeavtal

För arrendeavtal gäller att en uppsägning på grund av att arrenderätten är förverkad leder till att avtalet upphör på nästkommande fardag. Om avtalet sägs upp av någon annan anledning upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen (8 kap. 4 § jordabalken).

Hyresavtal

Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen enligt 12 kap. 5 § jordabalken.