Självständighet, varaktighet, vinstsyfte

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Näringsverksamhet definieras enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) som en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Dessa krav brukar beskrivas som att verksamheten ska bedrivas självständigt, varaktigt och med vinstsyfte. Uttrycket "självständighet, varaktighet, vinstsyfte" återkommer ofta, och brukar även användas för att beskriva avgränsningen mot inkomstslagen tjänst och kapital.

Den som vill ansöka om F-skattesedel måste uppfylla samtliga tre krav. Läs mer om det i Skatteverkets information om utfärdande och återkallelse av F-skattsedel, M 2009:04

Självständighet
Kravet på självständighet innebär att en näringsidkare ska styra sin egen verksamhet, om någon utomstående arbetsleder verksamheten kan det istället vara fråga om inkomst av tjänst.
Tidigare ansågs en verksamhet som under lång tid enbart hade en uppdragsgivare sällan som självständig. Det ändrades genom proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler. Numera bedöms självständigheten efter kriterierna i 13 kap. 1 § 2 st. inkomstskattelagen (1999:1229):
"Vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt ska det särskilt beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet."
Notera att begreppet inte helt stämmer överens med hur arbetsrätten använder begreppet "självständighet" för att skilja på uppdragstagare och arbetstagare.
Varaktighet
Högst tillfällig verksamhet innebär inte näringsverksamhet. Om det handlar om försäljning av ett fåtal produkter kan det istället vara fråga om en inkomst som beskattas som kapital. Handlar det om tillfälligt utförda tjänster är varken inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital aktuellt, och beskattningen sker sannolikt i inkomstslaget tjänst.
Vinstsyfte
Verksamheten måste inte rent faktiskt gå med vinst, däremot ska det vara syftet. Är kraven på självständighet och varaktighet uppfyllda, men verksamheten bedrivs utan vinstsyfte, beskattas eventuella inkomster som inkomst av tjänst, enligt de särskilda regler som gäller för hobbyverksamhet.