Miljöfarlig verksamhet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. miljöbalken

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Nya regler gäller för tillstånd för och anmälan av miljöfarlig verksamhet gäller från den 1 augusti 2008: Naturvårdsverket: Tillstånd och anmälan för miljöfarlig verksamhet