Legacy:Skatterätt checklistor

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kurshemsida Skatterätt/exempel

Vanliga frågeställningar

"Hur ska händelserna/förhållandena bedömas inkomstskatterättsligt?"

 • Vid arbetsgivar/tagarförhållanden, undersök:
  • För arbetstagaren: Möjligheter till avdrag, förmånsbeskattning
  • För arbetsgivaren: Möjligheter till avdrag (HR: kostnader för inkomsters förvärvande -- inkluderar lön, kostnadsersättningar, soc.avg, inventarier mm), kostnadsföring (ffa 18 kap)
 • Glöm inte att, efter att ha gått igenom de olika inkomstslagen, undersöka möjlighet till skattereduktion enl 65:9
 • "Du behöver inte räkna ut skatten" == "du behöver räkna ut skatten (åtminstone till viss del)"

"Vilka inkomster ska beskattas, hos vem, och i vilket inkomstslag?"

 • Är inkomsten hänförlig till (fåmans)bolaget eller personen (styrelseuppdrag i stort sett alltid)?
  • Om avtal, faktureringar m m som grundat inkomsterna är mellan bolaget och motpart (dvs inte mellan person och motpart) talar det för att inkomsten ska hänföras till bolaget.

"Beräkna X:s skatt"

 • Summera inkomster: Lön, förmåner (tjänstebil, personallunch, etc enl 61 kap), kostnadsersättning för bil, resor etc
  • - allmänna avdrag (understöd, pension etc enl 62 kap)
  • - grundavdrag (63:3 om det inte anges i frågan)
  • = beskattningsbar inkomst (BBI)
 • Skatten: kommunal skatt (65:3, ca 30% av BBI)
 • + statlig skatt (20% av BBI över nedre skiktgräns)
 • + statlig skatt (5% av BBI över övre skiktgräns)
 • + Allmän pensionsavgift (lag om ~, 2 §)
 • - Skattereduktion pensionsavgift (65:10)
 • - Skattereduktion arbetsinkomster (särskild uträkning enl 65:9 a-d)
 • - ev skattereduktion pga kapitalunderskott (65:9) -- GLÖM ALDRIG: 21% på den del som överstiger 100'
 • = Slutlig skatt
 • - ev inbetalad preliminärskatt
 • = Belopp att betala eller få tillbaks av skattemyndigheten

Generellt om svar

 • Inled med huvudregel/portalparagraf innan den intressanta paragrafen, där möjligt (exv 12:1 innan en fråga om avdrag för tjänsteresor m egen bil enl 12:5)
 • Missa inte kvoteringsreglerna:
  • Fastigheter/bostadsrätter: 2/3 av kapitalvinsten för privat, 90% för närings (45:33, 46:18)
  • Aktier mm: 5/6 av onoterade svenska aktier mm (42:15 a), 2/3 av kvalificerade andelar upp till gränsbeloppet (57:20) -- jfr 48:20 för förluster

Avdrag

 • Huvudregel: Kostnader för intäkternas förvärvande (KFIF) får dras av (12:1 m fl)
 • Komplement: Personliga levnadsomkostnader får inte dras av (9:2 -- gäller även bolag),

Privatperson

Specialreglering i kap 12 -- GLÖM ALDRIG att kolla om avdragsgränserna i 12:2 3 st är tillämpliga

 • Milavdrag för egen bil i tjänst (12:5)
 • Skyddskläder kan dras av (12:32 -- men inte uniform?)

Enskild näringsidkare

 • Avdrag för inventarier etc: Ifrågasätt om inventarien är KFIF -- eller är det maskerade personliga levnadsomkostnader (får inte dras av, 9:2)?
 • Om enskild nvsht får inte lönekostnaden för näringsidkarens make dras av (och reciprokt behöver inte maken ta upp lönen som inkomst av tjänst) enl 60:3. Däremot får inkomsterna fördelas mellan makarna (upp till motsvarande marknadsmässig lön för den medhjälpande) enl 60:7
 • På samma sätt för inte lönekostnad till barn under 16 tas upp enl 60:2

Bolag

 • Alla kostnader presumeras vara KFIF. Milersättning, leasingavgifter m.m.

Förmånsbeskattning och uttagsbeskattning

Generellt om uttagsbeskattning

 • Endast tillämpligt på överlåtelse - inte arv, testamente, bodelning vid dödsfall
 • Undantag (tilåtna underprisöverlåtelser) i 23 kap om 23:14-29 är uppfyllda
 • Vissa andra händelser räknas också som uttag (exv nvsht upphör, 22:5)

I enskild näringsverksamhet

 • Förmånsbeskattning kan aldrig bli aktuellt
 • Att ta varor från nvsht till eget bruk grundar uttagsbeskatning enligt 22:2. Behandlas som om varan/tjänsten sålts till marknadsvärde (22:7) (den fiktiva inkomsten beskatts i näringsverksamhet)
 • Om utnyttjande av företagets inventarier: Ifrågasätt avdragsrätt för inventariens inköpskostnad, se Avdrag
  • Men går det, så kostnadsför inventarien enligt 18 kap, och uttagsbeskatta enligt ovan.

I (fåmans)bolag

 • Uttagsbeskattning (för bolaget en 22:2) och förmånsbeskattning (för den anställde enl 11:1) går hand i hand
 • Förmånen betraktas som lön till den anställde; medför skydlighet att betala socavg, men också rätt till avdrag (lönekostnad = KFIF)
 • Uttagsbeskattningen matchas av löneavdraget (tyst kvittning)
 • Värdering av förmåner: GLÖM ALDRIG att kolla efter specialreglering i 61 kap.
  • Disponerande av tjänstebil är skattepliktigt (61:5) om inte endast i ringa omfattning (61:11)
  • Privat användande av dator - värt 2400 / år (om inte ev lönavdrag överstiger 10000) enl 61:17 a
  • Lunch är värd 64 kr enl SKVFS 2006:23
  • Uniform är inte en förmån om den inte kan användas privat (11:9)

Kapitalbeskattning

Utgifter (ffa ränteförluster)

 • Avdragsgilla enl 42:1 (om två personer har lån tillsammans, bara avdragsgillt till hälften för varje person - förstås)

Inkomster

 • ränteintäkter - obs, CSN-räntor får inte dras av enl 9:7
 • utdelningar
 • Vinster (vid realisation av exv värdepapper), kriterier: Avyttring (ej arv/gåva), icke yrkesmässig.
  • Vinstberäkning enl 44:13-14: (Ersättning - avyttringsavgifter) - (anskaffningsutgift + förbättringsutgift)
  • Alternativregler för fastigheter/bostadsrätter (45-46 kap):
   • 45:28 (anskaffningsutgift), 45:11-12 (förbättringsutgift)
   • GLÖM ALDRIG: Kvotering enl 45:33 -- Vinst tas bara upp till 2/3 (privat) eller 90% (näring)
   • Uppskov med vinsten? (47 kap)
  • Alternativregler för aktier (48 kap)
   • Omkostnadsbelopp: Genomsnittsberäkning (48:7) eller schablonregeln (48:15)
 • Uthyrning av privatbostad (42:1) -- obs, faktiska kostnader för uthyrningen ska inte användas, däremot schablon enl 42:30-31. Den faktiska förstahandshyran används dock (42:31 2 st). Ev avgift till hyresrättsföreningen är inte en del av förstahandshyran eller kostnader för uthyrningen, utan personlig levnadskostnad enl 9:2 2 st. Däremot är avgift till bostadsrättsförening avdragsgill
 • utländska lotterivinster

Utgifter

 • KFIF
 • Ränteutgifter
 • Kapitalförluster - ska vara definitiv (44:26) och verklig (44:23)
 • Särskilt om fastigheter: Förlust kan bara dras av till 50% (privat) eller 63% (närings)

Särskilt om aktier mfl delägarrätter

 • Förluster får dras av enl huvudregel i 48:20
  • Marknadsnoterade delägarrätter i sin helhet, onoterade till 5/6, kvalificerade til 2/3 (obs ordning enl 48:20 2 st)

Skattereducering

 • Underskott i kapital -> skattereduktion med 30% / 21 % av underskottet enl 65:9

Näringsverksamhet

Avgränsningar, 13:1

 • Förvärvsverksamhet, vinstsyfte (gräns mot hobby i tjänst)
 • Yrkesmässigt, regelbundenhet (gräns mot kapital)
 • Självständigt (gräns mot tjänst)

Intäkter

HR: Alla inkomster som här till näringsverksamheten (avgränsning enl ovan 13:1) är intäkt enl 15:1 om inget undantag finns.

Undantag för enskilda näringsidkare:

 • Kapitalvinster på näringsfastigheter/bostadsrätter -> kapital
 • Vinster/avkastnign på värdepapper som inte räknas till näringsverksamheten (13:6-7) -> kapital

Mervärdesskatt

 • Kriterier (ML 1:1): Omsättning (ML 2 kap), skatteplikt (ML 3 kap), inom landet (ML 5 kap), yrkesmässig verksamhet (ML 4 kap)

Näringsbetingade aktier

 • Definition av i 24:13-14 (hitta något i bägge §§ som passar in)
 • Utdelningar skattefria enl 24:17 OM inte 18-20 §§ säger annorlunda (särskilt om innehavstid i 20 §)
 • vinster skattefria enl 25 a:5 OM onoterad eller innehavd mer än ett år (25 a:6) eller skalbolag (25 a:9)

Koncernbidrag

 • Moder/dotterbolag defineras i 35:2 -- obs MER ÄN 90%, exakt 90% räcker inte
 • Förutsättningar enligt 35:3-6 -- minst ett moder/dotterbolagsförhållande krävs
 • Krav på "helägt" (dvs > 90%) gäller för hela beskattningsåret (35:3 3 p)

Fåmansföretag och utdelning till aktieägare

 • Är BOLAGET ett fåmansbolag enl 56:2? Fyra eller färre delägare, mer än 50% av rösterna
  • Får effekt på lön till maka/barn enl 60:12-14, jfr reglerna för ensk. näringsidkare (60:2-11)
 • Är någon en företagsledare enl 56:6? Väsentligt ägarintresse (egna eller närståendes (2:22) aktier), inflytelserik ställning, verksam i bolaget
 • Är en viss ägares AKTIER kvalificerade andelar enl 57:4? Kriterier:
  • Ägare eller närstående (enl 2:22)
  • Verksam i betydande omfattning i företaget, likartad verksamhet eller dotterbolag
  • Under de senaste fem åren
 • Räkna ut gränsbeloppet. Två sätt, välj det som ger störst gränsbelopp.
  • Schabloniserat baserat på inkomstbasbelopp och ägandeandel enl 57:11 1 p
  • Baserat på underlaget (omkostnadsbeloppet, "inköpspriset", se 57:11) enl 57:11 2 p
  • Lägg till ev. sparat utdelningsutrymme, 57:13 -- GLÖM INTE uppräkning enl 3 st om tillämpligt
 • Upp till gränsbeloppet ska 2/3 tas upp i kapital (dvs effektivt 20% skatt), över gränsbeloppet tas upp i tjänst -- upp till taket i 57:22, 100 IBB (ca 4,5 miljoner) -- överstigande skattas till 2/3 (?) i kapital
 • Annars utomstående, 57:5 (särskl 3 st)
  • Ska tas upp (42:1) till 5/6 för onoterade bolag (42:15 a) om inget av villkoren i 42:15 a 2 st är uppfyllda (annars i sin helhet)
 • För bolaget: Vanlig utdelning är inte avdragsgill, 24:11 e.c., men grundar inte heller skyldighet att betala socialavgift, SAL 2:23 (?)

Enskilda näringsidkare

 • Räntefördelning (33 kap)
  • Positiv: viss del av vinst i nvsht blir inkomst av kapital (frivilligt)
  • Negativ: viss del av vinst i kapital blir ink av nvsht (obligatoriskt -- aktuellt om nvsht gjort förlust > 50000)
 • Periodiseringsfond (30 kap) - tillgängligt även för bolag
 • Expansionsfond (34 kap) - max justerad inkomst, max 138,89 av kapitalunderlaget (~UB), expansionsfondskatt 28%

Avdrag för egenavgifter (16:29-31)

 • 25%-gräns i 16:30 2 st

Resultatberäkning (14:12-13)

 • All svensk nvsht = en nvsht
 • Utländsk nvsth = en annnn nvsht
 • Delägare i handelsbolag = ytterligare en nvsht
 • aktiv: arbetat i icke oväsentlig omfattning (> 500 timmar / år?), def i 2:23 - > egenavgifter ca 30% (SAL 3:3)
 • passiv: icke-aktiv, -> särskild löneskatt ca 25%

Fastighetsförvaltning

Enskilda näringsidkare

 • Automatiskt näringsbostad, beskattas i nvsht, 13:1 2 st
 • Dock kan den beskattas delvis i kapital genom positiv räntefördelning
 • Passivt förvaltande/nvsht (2:23) -> särskild löneskatt enl. 2 § lag om ~
 • Aktivt förvaltande/nvsht -> egenavgifter 3:3 SAL (+ allmän pensionsavgift)
 • Överlåtelse t underpris: behandlas som överlåtelse till omkostnadsbelopp, 53:3

(Fåmans)bolag

 • Beskattas i nvsht (13:1)
 • Utdelning t privatperson:
  • Passivt förvaltande: Allt är inkomst av kapital enl 41:1, 57 kap ej tillämpligt
  • Aktivt förvaltande: 57 kap tillämpligt, beskattas dels i kapital, dels i tjänst (57:20)
 • Överlåtelse till underpris: Är det en tillåten överlåtelse enl 23 kap? Kriterier i 23:14-28, enskild fastighet räknas som "verksamhetsgren" i 23:17's mening enl praxis).
 • Om inte, uttagsbeskattning enl 22:3, privatpersonen bakom säljande bolag kan bli beskattad för utdelning (23:11 e.c. ?)

Kostnadsföring

Huvudfråga: När uppstår en sån kostnad som man kan dra av (när är beskattningstidpunkten)? Hur periodiseras utgifterna till kostnader?

 • För inkomst av tjänst används kontantprincipen: Kostnaden uppstår när man betalar
 • För inkomst av näringsverksamhet används bokföringsmässiga grunder 14:2
 • För inkomst av kapital används kontantprincipen

Sex varianter på hur utgifter dras av (eller inte):

 1. Ej avdrag - medlemsavgifter, böter ("personliga levnadsomkostnader") enl 9:2
 2. Avdrag direkt - räntor, hyror mm 16:1 (kan väl inte gälla flerårshyror etc? jfr bokföringsmässiga grunder)
 3. Avdrag vid förbrukning - lagervaror (bokföringsmässiga grunder och 17 kap
 4. Avskrivning (årligt värdeminskningsavdrag):
  1. Inventarier/maskiner (18 kap)
  2. Patenträtter mfl immateriella rättigheter, goodwill, hyresrätter (18 kap)
  3. Byggnad och markanläggning (19 resp 20 kap)
  4. Substansminskning (20:20-28)
 5. Framtida utgifter (garantiavsättningar, pensionskostnader)
 6. Bokslutsdispositioner (periodiseringsfonder, ersättningsfonder (expansionsfonder för ensk näringsidkare?)

Lager

Utan att värdera lagret kan man inte beräkna omkostnaden för sålda varor (dvs KFIF)

 • Huvudregel: Ingående balans (IB) + Inköp - Utgående balans (UB) enl 17:3 = kostnad för sålda varor
 • Värdering av kvarvarande lager/UB: Två varianter (välj den som ger lägst värde)
  • Ta post för post och välj lägsta av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde (17:3)
  • 97% av tillgångarnas anskaffningsvärde (17:4)
 • Har varorna inte levererats än, men redan tappat i värde? Kostnadsför nedgången, kontraktsnedskrivning enl 17:22

Inventarier

 • Planmässig avskrivning (baserat på ekonomisk livslängd) -> värdeminskningsavdrag 18:3, 18:13-22 (?!)
 • Alt omedelbart om mindre värde eller kort livslängd enl 18:4
 • Två varianter för värdeminskningsavdrag
  • Räkenskapsenlig metod
   • HR (18:13) : 30% av IB/avskrivningsunderlaget kostnadsförs gm avskrivning, 70% är UB
   • Kompletteringsregel (18:17): Årlig avskrivning om 20% (fullständig avskrivning på fem år)
  • Restvärdesavskrivning: 25% av IB - inget krav på överensstämmelse m bokföringen (18:14)

Fastigheter

Vid köp av bebyggd fastighet: Gör en proportionering (mellan byggnad, mark och inventarier) baserat på taxeringsvärde enl 19:11. Markanläggning ger inget avskrivningsunderlag, däremot utrangeringsavdrag för säljaren.

 • byggnad: årliga värdeminskningsavdrag enl 19:4-5 (2-5% enl RSV rekomendationer)
 • mark: har bestående värde, kostnadsförs vid avyttring
 • markanläggning: 5%/år enl 20:5 (10% för täckdiken/skogsvägar)
 • inventarier: Precis som lösa inventarier enl ovan

Kostnadsföringen/avskrivningen påverkas inte av vem som nyttjar fastigheten (fåmansbolaget eller privatpersonen), det viktiga är vem som äger den -- om det är ett bolag medför det att fastigheten blir klassad som näringsfastighet då bara fysiker/dödsbon kan äga privatbostadsfastigheter (2:8)

Inga krav på att den skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningen ska stämma överens

Vid benefika fång gäller kontinuitet, övertagaren övertar även avskrivningsplanen


Internationell skatterätt

Obegränsat skattskyldig utlandssvensk?

 • Kriterier (fysiker): Bosatt, stadigvarande vistelse eller väsentlig anknytning
  • Väsentlig anknytning-testet i 3:7 - gör avvägning. "Väsentligt inflytande i näringsverksamhet" väger tungt.
  • Undantag: 6-månadersregeln och ettårsregeln (3:9-13)
 • Kriterier (juridisk): Registrerad eller styrelsens säte (6:3)


Begränsad skattskyldighet

 • Innebörd: Skattskyldighet för vissa listade inkomster
  • (utländska) juridiska personer enl 6:7-6:11 (En fabrik räknas som fast driftsställe enl def i 2:29)
  • fysiska persioner enl 3:18-19

Omfattning

 • Utdelning på svenska aktier (KupL 1, 4 §§ via IL 3:21)
 • Styrelsearvode (SINK 5 § 3 p via IL 3:21)
 • Omfattar INTE försäljning/utdelning av utländska aktier (enl källstatsprincipen / 3:19 2 st)

Undanröjande av dubbelbeskattning

 • Avdrag, 16:18
 • Avräkning, lag om ~ av utländsk skatt, dubbelbeskattningsavtal
 • Exemption: sexmånaders- och ettårsregeln, dubbelbeskattningsavtal