Legacy:C2 checklistor

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Innehåll

Allmän avtalsrätt

Prekontraktuellt ansvar

040819:

 • Utgångspunkt: Part förhandlar på egen risk
 • Undantag: Culpa in contrahendo (skadestånd utgick i NJA 1963 s 105 men inte i 1990 s 745)
  • I det snare fallet uttalade HD att skadestånd bör kunna utgå om part agerat illojalt
 • Ersättning begränsat till negativt kontraktsintresse (för vissa kvalificerade fall uttalade HD i 1989 s 614 att positivt kontraktsintresse kan utgå)
 • Rättslig grund för Culpa in contrahendo: skydd för parts befogade tillit.

Typförutsättningar

040819:

 • Typförutsättning (naturalia negotii): ändamålsenlig lösning för att utfylla avtalet map okända/oväntade förhållanden som inte uttryckligen regleras.

Oklarhetsregeln

040819:

 • Den part som formulerat en otydlig text bär bördan av otydligheten
  • Lagfäst i konsumentförhållanden AVLK 10 §
  • Tillämpades INTE i NJA 1999 s 35 och 2001 s 750 - HD tar avstånd från oklarhetsregeln.

Föreligger anbud?

030822, fråga 1a,1b:

 • Offert = ingen juridisk term.
 • Art 14 i CISC definerar anbud, men är inte svensk lag.
 • Svenska rekvisit: - 1) preciserat innehåll, 2) bestämd addressat, 3) ingen reservation ("utan obligo") -- annars utbud.
  • Hemsideerbjudanden brister då ingen bestämd adressat finns.
 • är det fråga om § 9-utbud?

050428, 1a:

 • Exempel på utbud/anbudsfråga: RH 1986:65 (Tracer)

Har avtal kommit till stånd?

030822, fråga 1a,1c:

 • Meddelande som är en spegelbild av anbudet inom acceptfristen = ren accept = avtal har kommit till stånd
 • Om anbudsmeddelandet anger "avtalad skriftform" (odef i AvtL) så är partsviljan att skriftform gäller för binding

031205, fråga 2a:

 • Om motparten missuppfattat anbudet föreligger oren accept (6 § 1 st) - avslag + nytt anbud
 • Om avsändaren tror att han lämnar oren accept, men i själva verkat lämnar ren accept, binder detta -- vill bindning undvikas kan hävdas att avtalsvilja saknas (?)
 • Förklaringsmisstag (32 § 1 st) eller befordringsmisstag (32 § 2 st) inte tillämpligt om mottagaren missuppfattar anbudet (även om det ges via bud)
 • Föreligger överensstämmande viljeförklaringar? Objektiv bedömning av anbud & accept avgör

050428, 1b:

 • Accepten måste inkomma inom acceptfristen (legal eller angiven).

återtagande av anbud

 • återkallelse måste vara tillhanda senast när motpart tar del av anbudet, 7 §
 • Ev re integra-resonemang enl 39 § om anbudet inte påverkat motparts handlande (bedöms strängt i kommersiella sammanhang, NJA 1999 s 575)


Uppsägning av avtal

040819:

 • Ett tillsvidareavtal kan sägas upp av endera part (analogt 46 § KommL) utan grund, men med skälig uppsägningstid.


Ogiltighet

Svek

031205, fråga 3c:

 • Svekligt förledande av tredje part leder inte till att avtal blir ogiltigt mellan två godtroende parter (30 § e contrario)

Förklaringsmisstag

040123, 1a:

 • Fel vid datoröverföring är vanligtvis förklaringsmisstag (31 § 1 st, kan utdras till att omfatta datorutrustningen, inte bara SBS), inte befordringsmissdag - särskilt om felet uppstått i sändande datorn.
 • Resonera kring "insåg eller bort inse misstaget"

Befordringsmisstag

031205, fråga 2a, 2b:

 • är det bud eller fullmakt (och för vilken sida)?
 • Befordringsmisstag (32 § 2 st) - binder inte anbudsgivaren, men måste reklamera till en godtroende mottagare när han får reda på misstaget
 • Skada genom buds oaktsamhet
  • Om avtal föreligger: sysslomannaregler, HB 18:4 - inte vid benefika avtal (NJA 1964 s 80)
  • Annars: skadeståndslagen, ren förmögenhetsskada, förutsätter brott

Fullmakter

050428, 041203:

 • Allmän ställningsfullmakt: behörigheten bestäms genom
  • Lag,
  • Sedvänja (HD har fastställt omfånget av sådan i NJA 1949 s 46, 1985 s 717, 1990 s 591, 1992 s 782, 2002 s 244)
  • ändamålsövervägande om inte sedvänja går att utröna eller om det skulle vara opraktiskt (typiskt banktjänstemän) (NJA 1956 s 656, 1974 s 706, NJA 2001 s 191 II, Cheftjm i bank - handlingens begränsade ekonomika betydelse spelade in),
  • handlingens beskaffenhet (NJA 1998 s 304, änkemannens garageupplåtande på tomt - "Schablonartade och i det dagliga livet ofta upprepade rättshandlingar" -- ovanligare kräver då skriftlig fullmakt)
 • Vid ställningsfullmakt, skilj på behörighet (vad som syns utåt) och befogenhet (interna arbetsinstruktioner). överskriden befogenhet som inte överskrider behörigheten är bindande om 3e man är i god tro.
 • Vid försäljning av fast egendom måste fullmakten vara skriftlig (27 § 2 st AvtL)

Skadeståndsansvar för fulllmäktig

050428, 041203:

 • överträdd behörighet som leder till skada för 3e man ersätts enl AvtL 25 §
 • överträdd befogenhet som leder till skada för huvudman ersätts enl SkL (4:1 skyddar vanliga arbetstagare, AD 2002 nr 1), grundat på 18:3 alt 18:4 HB vid fullmäktigs culpa
  • Om överträdelsen innefattar brott (trolöshet mot huvudman) kan ersättning för ren förmögenhetsskada utgå (och kanske annars också, 2:2 SkL ska inte läsas e contrario)

Köprätt

Grundläggande frågor

031205, 030822, 2a, 040122, 2:

 • Lagval och partsställning (KKöpL 1 och 2 §§)
 • är det ett beställningsköp? (KöpL 2 § 1)
 • Köp av telefonkort: KköpL (lös sak), bakomliggande telefonitjänst allmänna kontraktsrättsliga bestämmelser (men med möjlighet till analogi)

Köparens medverkan

030822, fråga 2a:

 • KköpL har inga bestämmelser, tillämpa KöpL(50 § 1 p) analogt
 • Påföljder vid bristande medverkan (51 §): (om förutsättningar är uppfyllda): Fullgörelse (53 § 1 st), hävning (55 § 1 st) och skadestånd (57 §)
 • För just specifikation: Säljaren kan specificera (60 §) - kräver underrättelse, skälig tid innan den binder köparen

Riskens övergång

030822, fråga 2b, 2c:

 • Om konsumentköp: Risken går över vid avlämnande (8 § 2 st), avlämnande = besittningsövergång till köparen (6 §)
 • Om konsumentköp: Avlämnande sker inte även om köparen inte mottar varan enligt ursprungligt avtal, om bara köparen meddelat säljaren (lagrum? 20 § 2 st e contrario)

Risken för meddelanden

030822, fråga 2c:

 • Om konsumentköp: meddelande från köpare t säljare: 47 § KköpL (email kan vara ändamålsenligt)

Felbedömning

031205, fråga 1a:

 • överensstämmer varan med uppgifter lämnade innan köpet av säljare (19 § KköpL, 18 § KöpL)
  • eller någon i tidigare säljled eller för säljarens räkning, om det har inverkat på köpet (19 § 2 st KköpL, 18 § 2 st KöpL)
  • som inte har rättats (19 § 3 st KöpL, 18 § 3 st KöpL), eller om säljaren inte borde ha känt till uppgifterna
 • Avviker varan från vad köparens befogade förutsättning (16 § 3 st KköpL, 17 § 2 st KöpL)

Tidpunkt för felbedömning

030822, fråga 2c, 031205, fråga 1a:

 • Felbedömning sker vid varans avlämnande (20 § 1 KköpL) eller när risken går över (21 § KöpL)
 • - om inte köparen brustit i mottagningsplikt och felet beror på varans beskaffenhet (KköpL 20 § 2) - knappast dock transportskador


Påföljder vid fel

031205, fråga 1a,1b:

 • Påföljder: 30 § KöpL, 22 § KköpL
 • Förutsättning: Reklamation 23 § KKöpL inom två månader efter felet upptäckts - att reklamera till annan än säljaren hjälper inte

Prisavdrag

031205, fråga 1a:

 • 38 § KöpL, 28 § KköpL, 21 § 1 st KtjL

041203:

 • går inte att kombinera med hävning (30, 37 §§ KöpL)

Hävning

041203:

 • KöpL: Krävs att felet är väsentligt för köparen och säljaren borde insett detta: 39 §
 • KöpL: Inget utrymme att ta hänsyn till specialbeställning (till skillnad från dröjsmål, 22 och 26 §§)
 • KöpL: Vid hävning kan avkastningsränta på den tillbakagående köpeskillingen krävas (65 § 2 KöpL och 2 § 1 st RänteL)
 • KöpL: Säljaren kan få ersättning för köparens nytta av varan (65 § 1) om han annars skulle göra obehörig vinst(?).
 • KöpL: Köparen får bara häva om han kan lämna tillbaka varan oförändrad, förändringen inte beror på köparen, eller om han ersätter värdeminskningen (66 §)
 • KöpL: Dock, vid skador: "vid hävningsgrundande fel i en vara som skadas efter avlämandet går risken retroaktivt över på säljaren förutsatt att skadan inte beror på köparen" (!!!)

Skadestånd

031205, fråga 1a:

 • Lättare att få prisavdrag än skadestånd (?)

041203:

 • Kan kombineras med hävning

Dröjsmål

050422, 2:

 • Konsument: "Utanför säljarens kontroll" (14 § KKöpL) - sjukdom ligger i gråzonen.

Vid successiv leverans

040122, 2:

 • Dröjsmål med delleverans är avtalsbrott för den delen av avtalet (43 § 1 st KöpL)
 • Ger rättighet till påföljder för dröjsmål (alt. fel)(44 § 1 st KöpL, tillämpas analogt för konsumentköp)

Påföljder vid dröjsmål

040122, 2:

 • Näringsidkarköp: 22 § KköpL

Hävning

040122, 2:

 • 25 § KöpL
  • Antingen "väsentlig betydelse", 1 st
  • eller "skälig tilläggstid", 2 st
 • Inskränkt hävningsrätt vid specialbeställning (inte nödvändigtvis uppfyllt bara för att köparen ritat varan), 26 § KöpL
 • Måste vara möjligt att lämna tillbaka varan väsentligen oförändrad, 66 § KöpL

050428, 2:

 • Konsument: Hävning vid specialbeställning (13 § 4 st): Väsentlig förlust = säljaren kan bara få ut "skrotpris", "Väsentligen förfelat" == varan har i stort sett inget värde för köparen längre.
 • Ingen reklamationsskyldighet, däremot rättighet enl 13 § 2 st

särskilt vid delleverans

040122, 2:

 • Dröjsmål kan ge rätt att häva framtida leveranser, 44 § 3 st
 • Hävning vid delleverans kan ge rätt att häva även andra delar av leveransen pga funktionellt samband, 44 § 3 st


Reklamation

031205, fråga 1a:

 • Inga tvingande reklamationsbestämmelser finns utanför köpavtalsförhållande - men i konsumentförhållanden kan 23 § 1 st KKöpL alt 17 § KtjL tillämpas analogt, eller 32 § 1 KöpL i ickekonsumentförh.
 • För oskäliga reklamationsbestämmelser kan åsidosättas/jämkas
 • Utskällning på telefonsvarare är att se som reklamation

Transportkostnader

030822, fråga 2c:

 • Om konsumentköp: Säljaren svarar in dubio, förutom om kostnaderna orsakats av köparen (7 §)

Trepartsförhållanden

051203, fråga 1a:

 • Köpare av felaktig telefonitjänst kan fritt välja att vända sig mot antingen telefonkortsförsäljaren eller telefonitjänstleverantören (lagrum?)

övrig speciell avtalsrätt

Kontokort

040123, 1c:

 • Konsuments kontokort: 34 § KkrL bara tillämplig när kortet använts av obehörig person - i fråga om felaktig debitering av i och för sig behörig person se NJA 1992 s 263 - konsumenten måst göra det antagligt att felaktigt belopp påförts

Uppdragsavtal

040819:

 • KtjL inte tillämplig på hästuppfödning/träning
 • Naturafullgörelse kan inte framtvingas till skillnad från lösöre ch fast egendom
  • Undantag i konsumentsammanhang: 28 § KtjL
  • Se dock SvJT 1957 rf s 24 (särskilda omständigheter, tredska)
 • Särskilt om hästträning (skada på omhändertagen egendom): Presumtionsansvar (NJA 1999 s 197)
  • Undantag: Vanligt culpaansvar för (riskfylld) träning/tävling (NJA 1983 s 617) eller om riskfyllda omständigheter som följer av avtalet föreligger (NJA 1999 s 197)
  • Beviskrav: Det ska anses klart mer sannolikt att skada uppstod av ren olyckshändelse för att undvika skadeståndsansvar

Skuldebrevsrätt

Grundfrågor

031205, fråga 3a,3b, 040122 3a

 • Enkelt (analogt vanlig fordran) eller löpande (och isåf innehavar eller order)? SkbrL 11 och 26 §§. In dubio: innehavarskuldebrev
 • Förfallodatum: in dubio på begäran (5 §)

Invändningsrätt

Skuldebrev för skens skull

030822, fråga 3a:

 • Brister i grundläggande avtalsrekvisit (34 § AvtL, ref från 15 § 4 st och 27 § SkbrL) men vem är skyddsvärd? Vahl�n säger "utfärdaren", Mellqvist/Persson säger "förvärvaren".
 • Vid löpande är detta en extingibel invändning (lagrum?)

Icke utgivet

030822, fråga 3a:

 • För löpande: invänding icke gällande mot godtrosförvärvare, 35 § 1 st AvtL - (extingibel invändning, ref från 15 § SkbrL)
 • För enkelt: 35 § 1st AvtL e contrario (bestående invänding, indirekt ref från 27 § SkbrL) - bevisbörda på gäldenären (lagrum?)

Extingibla invändingar

Glöm inte att en förvärvarens goda tro är en förutsättning för att invändningsrätten ska utsläckas!

031205, fråga 3c:

 • 15 §, svek är en extingibel invänding (inte ens tillämpligt i frågan).

040122, fråga 3c:

 • Att inte hela varan erhållits är extingibelt, 15 § 1 st 2 p

Enkla fordringar/skuldebrev

041203:

 • huvudregel: förvärvare får inte bättre rätt än överlåtaren (gäldenären kan göra alla invändningar gällande) 27 § SkbrL - gäller även vid pantsatta fordringar (10 § SkbrL)
  • Undantag: Skenskuldebrev eller cut off-klausuler.

Sakrättsliga frågor

041203

 • För att överlåtelse ska gälla mot överlåtarens borgenärer krävs denuntiation, 31 § 1 SkbrL (NJA 1989 s 671)
 • Risken för denuntiation går på avsändarens risk, 40 § AvtL e contrario

Godtrosförvärv

031205, fråga 3a:

 • Godtrosförvärv av orderskuldebrev gäller om överlåtelsekedja (förfalskad eller ej) finns, och/eller överlåtaren förfalskad ev nödvändig fullmakt
 • Lag om godtrosförvärv är aldrig tillämplig (skbr inte lös sak)

031205, fråga 3b:

 • Godtrosförvärv av enkelt skuldebrev kan inte ske, undantaget skenskuldebrev och ickeförfalskad inblancoöverlåtelse. En godtroende förvärvare har inte rätt att behålla skuldebrevet (lagrum?)

Legitimationsregler

Aktiv betalningslegitimation (rätt att kräva)

040122, fråga 3b:

 • Innehavarskuldebrev: Innehavaren har rätt att kräva (13 § 1 st)
 • Vid pantsatt skuldebrev krävs inget bevis på att pantsättning ägt rum (gäller som överlåtelse, 10 §)

Passiv betalningslegitimation (befriande verkan)

031205, fråga 3b:

 • Betalning till innehavare av enkelt skuldebrev från gäldenär i god tro: inte befriande om överlåtelsen är förfalskad eller 17 §-ogiltig, befriande om överlåtelsen är ogiltig på ngt annat sätt
  • Om betalning skett till felaktig mottagare: rätt att begära tillbaks pengarna (lagrum?)

041203:

 • Betalning till fel borgenär vid enkelt skuldebrev/fordran gäller bara om gäldenären är i god tro, 29 § SkbrL - inget krav på formell denuntiation, misstanke räcker.

Preskription

030822, fråga 3b:

 • PreskL tvingande, 12 §
 • Avtal om preskriptionstid OK (om inte gäld = konsument och presktid > 3 år, 12 § och 2 § 2 st)
 • Regler för preskriptionsavbrott, 5 § - tvingande enl 12 §

Okända borgenärer

030822, fråga 3c:

 • lag (1981:130) end tilämplig vid bouppteckning, äktenskapsskillnad, bodelning (2 och 3 §§)
 • alt för att bli av med skulder från okända borgenärer: konkurs, skuldsanering (bara vid obestånd)

Flera gäldenärer

040819:

 • In dubio: solidariskt betalningsansvar (SkbrL 2 §)
 • Den som tvingas betala kan regressa för proportionell del av beloppet till de andra solidariska borgenärerna (SkbrL 2 § 2)

Flera borgenärer

041203:

 • Dubbeldisposition av fordran (31 § 2 st SkbrL)
  • Huvudregel: Första förvärvaren har bättre rätt
  • Undantag: Senare förvärvare som denuntierar först i god tro har bättre rätt

Borgen

040819:

 • Proprieborgen: att gå i borgen som för egen skuld
 • Efterborgen/överborgen: Att gå i borgen för annans borgensåtagande
 • Kontraborgen/underborgen: A går i proprieborgen för B, C går i underborgen för A. A tvingas betala, och kan då kräva C.
 • Borgenären bestämmer vem av de solidariska proprieborgenärerna som ska fullgöra sitt åtagande
 • Den som tvingas betala har regressrätt mot huvudgäldenären (vilken som helst om det finns flera solidariskt ansvarande)

Ränta

040819:

 • In dubio utgår inte ränta förrän förfallodagen (2 § 1 RänteL)
 • Vid lån som förfaller vid begäran utgår ränta 30 dagar efter krav (4 §)
 • Storlek: 6 § RänteL

Pantsättning av fordran

041203:

 • även framtida fordringar kan pantsättas, men fordran kan dock utnyttjas först när den uppkommit. 10 och 31 §§ SkbrL

Sakrätt/krediträtt

Allmänt

040122, fråga 4

 • Rör frågan byggnadstillbehör (JB 2:2), industritillbehör (JB 2:3) eller lös sak?

Konkurs/Boutredning

030822, fråga 4

 • Vilka är borgenärerna och vilken sorts rätt har de i konkursboet?
 • GLöM INTE: återvinningsfrågor?
 • Förmånsrättsligt läge?

Utmätning

040122, fråga 4

 • Typ som konkurs, men egendom som gäld. har i besittning ska presumeras vara utmätningsbar (UB 4:18 och 19)
 • äganderättsförbehåll vid utmätning gör att utmätning endast kan ske om säljaren får betalt (UB 5:5 och 9:10). Detta oavsett om egendomen finns hos säljare eller köpare (men det senare är ju vanligare)
 • Annan som har egendom hos den som blir utmätt måste kunna styrka att han har äganderätt (UB 4:18) för att separationsrätten ska stå sig

Separationsrätt

030822, fråga 4

 • Leasingbilar: leasegivaren har separationsrätt, gäldenären hyr endast (allmänna äganderättsliga principer)

031205, fråga 4:

 • Om separationsrätten som utgör säkerhet för en fordran utnyttjas, måste lösöret (panten?) realiseras för att täcka skulden (förverkan ej tillåtet, 37 § AvtL). Ev överskott redovisas till konkursboet.
 • Om separationsrätt pga avbetalningsköp och värdet av lösöret överstiger kvarvarande skulden ska avräkning ske (AvbL 9 och 10 §§)

040122, fråga 4:

 • Egendom såld i kommissionsförhållande är aldrig i kommisionärens ägo, KommL 53 §. Skyddat vid utmätning, UB 4:18

041203:

 • För separationsrätt i f.d. fastighetstillbehör (stuga) måste stugan traderas (2:7 JB) - görs inte detta blir det en oprioriterad fordran i fastighetsägarens konkurs.

äganderättsförbehåll

 • äganderättsförbehåll till byggnadstilllbehör är ogiltigt (JB 2:5) - till industritillbehör är det dock giltigt (JB 2:4)
 • Separationsrätt pga ägandeförbehåll kan gå förlorat vid sammanfogning (NJA 1960 s 9)
 • Om byggnad ägs av fastighetsägaren (är fast egendom, dvs inte hus på annans/ofri grund) kan äganderättsförbehåll inte göras i byggnadstillbehör (2:4 JB e contrario?)

Redovisningsmedel

031205, fråga 4:

 • RVL: Pengar ska avskiljas innan obestånd eller utan dröjsmål (3 dar enl NJA 1999 s 819), alt om de är omedelbart avskiljbara (RVL 2 st, redovisningsplikt för förvaltaren KonkL 7:24), för att separationsrätt ska bestå.

040122, fråga 4:

 • Sammanblandning kan göra att separationsrätten går förlorad, åtminstone i den mån den redovisningsskyldiges egna pengar sätts in på kontot (för att exv täcka ett fullån)

Särskild förmånsrätt

030822, fråga 4:

 • Panträtt i aktier pga registrering (4 § 2 p FRL)

Allmän förmånsrätt

030822, fråga 4:

 • Företagsinteckning: Numera (1 jan 2004) endast allmän förmånsrätt (11 §) upp till 55%. Tidigare företagshypotek, särskild förmånsrätt enl 5 § 2 p. Gäller värdet av boets egendom sedan det omvandlats till kontanter och mer prioriterade borgenärer fått betalt.
 • Arbetstagares löner (12 § FRL) -- om de inte är ägare eller "nära anförvanter" enl 12 § 6 st (typiskt make/maka), om fordringen uppenbarligen överstiger vad som är skäligt (KonkL 5:2).

Oprioriterade fordringar

030822, fråga 4:

 • Skatt (sedan 1 jan 2004)
 • Leverantörsfordringar

återvinningsfrågor

030822, fråga 4:

 • Pant/säkerhet överlämnad 3 mån innan fristdagen (konkursdagen) som inte betingats vid skuldens tillkomst går åter
 • Lön: Kan vara återvinningsbart enl KonkL 4:8
 • Generellt: kan FRL 4:5 bli tillämplig?

Subrogation

030822, fråga 4:

 • Om löftesman i borgensförhållande tvingas betala går de in i borgenärens ställe för ev panträtter (utläses ur FRL 3 §)

Kreditsäkerhet, sakrättsligt skydd

031205, fråga 4:

 • För att få sakrättsligt skydd av lös sak som ska fortsätta användas av gäldenären:
  • Pantsättning inte aktuellt (ingen tradition kan ske): HB 10:1
  • Sale-and-leaseback eller återförsäljning på kredit (?): Kräver registrering enl LkL 1 § - bara återtagandeförbehåll räcker inte.
  • Om möjligt, sälj lösöret och låt annat företag i koncernen köpa tillbaks det (jfr lastbilarna NJA 1996 A 4)

Godtrosförvärv

051205, fråga 4:

 • Av stulet lösöre kan inte ske (2,3 §§ GFL). Vindikationstalan från den bestulne eller den som trätt in i hans ställe (försäkringsbolag). Problem om lösöret sammanfogats med annat (?)
 • Vid tvesala har egentligen den ursprungliga ägaren företräde (HB 1:5), men godtrosförvärv går före LkL-registrering

Samägande

041203:

 • Gäller inte enbart vid total sammanblandning, utan även när det inte praktiskt går att ta isär. 1 § SamägL. Försäljning kan framtvingas, 6 §

Skadeståndsrätt

Sakskador

030822, fråga 5a:

 • Uppbrända pengar är sakskada (fysisk förlust + förlust av möjlighet att bruka egendom) -- inte självklart IMHO

Miljöskador

040819:

 • Skada genom grävning ersätts enl 32 kap MB (särskilda ansvarsgrunder)

Personskador

030822, fråga 5a:

 • Traumatiserad postkassör vid fejrån är personskada. Ingen jämkningsgrund att personens skada ökades pga tidigare upplevelser

Skadeståndsberäkning

030822, fråga 5a:

 • Sakskada: Sakvärdet alt reparation, värdeminskning, etc (SkL 5:7)
 • Oskäligt betungande: Jämkning möjligt (SkL 6:2)

Culpabedömning

030822, fråga 5b:

 • Sak- och personskada pga fejkrån, vårdslöshet föreligger (ev grov)

051205:

 • Vårdslöst att snubbla med färgburk pga distraktion (stor sannolikhet för skada, lätt att förekomma?)

Den fria culpabedömningen (Learned hand formula)

 • Risken för skada
 • Den sannorlika skadans storlek
 • Möjligheterna att förekomma skadan
 • Den handlandes möjligheter att inse skadan

Adekvansbedömning

030822, fråga 5a:

 • Rånbyte i sopcontainer uppbränt = adekvat kausalitet mellan placeringen i sopcontainern och brännandet
 • Annat än sopor i sopcontainer = inte adekvat kausalitet

Ansvarsplaceringen

030822, fråga 5a,5b:

 • Den som orsakar skada för sig själv får själv ansvara för detta.

Medvållande

030822, fråga 5b:

 • Anställd som "ger" bort pengar i rånsituation är inte medvållande.
 • När är medhjälpare medvållande: Har de möjliggjort skadan? När är skadan "färdig"? Vem är primärt ansvarig? Jfr NJA 1985 s 690 (Värnpliktiga / terrängbil)

031205, fråga 5:

 • Butiksanställd och extern hantverkare orsakar skada tillsammans; hantverkarens arbetsgivare kan jämka sin skyldighet pga medvållande (passiv identifikation för den butiksanställde och butiken) enl 6:1 2 st.

041203:

 • Solidariskt ansvar vid flera skadevållande: 6:4 - ansvarar för hela skadans värde såvida inte ansvaret jämkats för någon (då svarar denne bara upp till det jämkade beloppet).

Konkurrerande skadeorsaker

040819:

 • Om annat kan orsaka/(bidra till?) skadan (tung trafik som försvagar husgrunden) måste skadelidande visa att grävning utgör nödvändig och tillräcklig betingelse ("klart mer sannolik", NJA 1982 s 421)

Principalansvaret

030822, fråga 5b:

 • Anställd fejkrånar bank på arbetstid: förmodligen abnormhandling som faller utanför "i tjänsten" SkL 3:1, om inte så iaf eget ansvar enl 4:1

040819:

 • Principalansvar utsträcks enl SkL 6:4 till omständigheter liknande anställning (inte nödvändigt enligt Hellner att betalning utgår)
 • Principal vid uthyrd arbetskraft: Den som utövar kontroll, uthyrningens längd och vilken organisation den skadevållande är mest anknuten till (NJA 1979 s 773, 1988 s 62).

Ansvar för arbetsgivare

030822:

 • Eventuellt medvållande att anställa någon med så dåligt omdöme att denne fejkrånar bank

040819:

 • Culpa in eligendo: val av arbetare
 • Culpa in instrundo: instruktion
 • Culpa in inspeciendo: tillsyn

Underårig skadevållare

 • Grundregel: ansvarig, men jämkning möjlig enl 2:4 (ansvarförsäkring resp olycksfallsförsäkring viktigt - det viktiga är att den skadelidande får ersättning, inte att den skadevållande straffas)
 • Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga genom vårdslös passivitet, FB 6:2 och 2:1 SkbrL