Lagen.nu:Pilotprojektet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Under sommaren och hösten 2009 driver lagen.nu ett pilotprojekt med 14 deltagare med målet att skriva lagkommentarer för de viktigaste lagarna. Varje deltagare har ansvar för en eller två lagar, och skriver kommentarer/förklaringar till de viktigaste paragraferna i dessa lagar, samt förklaringar av närliggande juridiska begrepp. Deltagarna i projektet är juriststudenter eller praktiserande jurister, som har valt vilka lagar de vill skriva kommentarer för utifrån sina specialområden.

Hittils har kommentarerna för LAS, BrB, RB, ÄB, OSL och MBL kommit längst, men även JB, SoL, URL, FB, AvtL, ÄktB, IL, KKöpL och KöpL har påbörjats eller kommer att kommenteras. Utöver detta har vi beskrivit ca 350 juridiska begrepp i kortare detalj.

Nedan är den ursprungliga beskrivningen av projektet:


Vill du hjälpa lagen.nu att bli bättre?

lagen.nu är en fri rättsinformationstjänst, som drivs ideellt med syftet att göra det möjligt för den intresserade allmänheten att ta reda på vad lagen säger. Ett sätt att göra det är genom kommenterad lagtext, där själva ursprungstexten presenteras sida vid sida med definitioner av juridiska termer, hänvisningar till andra relevanta delar av lagstiftningen, och översikter av lagstiftningens struktur.

Under sommaren och hösten 2009 kommer jag försöka utveckla en sådan lagtextkommentar. Skillnaden mellan det jag vill göra och det som idag finns tillgängligt i form av exv Karnov, Norsteds lagtextkommentarer, och juridiska nyhetstjänster, är att kommentarerna ska vara tillgängliga för allmänheten, samt att de ska vara redigerbara (ev med vissa begränsningar) av allmänheten. Tänk er en korsning mellan Karnov och Wikipedia.

Jag kan fixa det tekniska som krävs för en sådan tjänst, men för att skriva kommentarerna behöver jag hjälp av dig som studerar juridik, är färdig jurist eller bara är riktigt insatt i ett visst rättsområde. Den långsiktiga målsättningen är att intresserade personer ska bidra med sin tid för att de finner projektet kul och målsättningen eftersträvansvärd, men jag tror att man kan kickstarta det hela genom avlönat arbete. Jag har därför sökt och fått medel från Internetfonden för att driva ett pilotprojekt.

Dessa är de tjugo lagar jag skulle vilja börja med:

Urvalet är baserat på vilka lagar som blivit mest lästa på lagen.nu den senaste tiden. Från en juridisk synvinkel kan man tycka att andra lagar, som exempelvis regeringsformen, förvaltningslagen eller skadeståndslagen borde finnas med. Utifrån målsättningen att ge allmänheten tillgång till kunskap om gällande rätt verkar det dock vettigt att börja med de lagtexter som folk faktiskt läser. Men om någon har särskilt intresse av ett visst rättsområde som inte representerats ovan får ni gärna föreslå att skriva kommentar för en viss lagtext.

Villkor: Ni behåller upphovsrätten till de texter ni skriver, men ni licenserar dessa under Creative Commons-licensen CC-BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/se/), och ni godtar att andra personer kan komma att redigera era texter efteråt. Ni kommer anges som upphovsmän till de kommentarer ni skriver ("Ursprunglig kommentar av N.N.") såvida ni inte särskilt begär att få vara anonyma.

Tidsåtgång: För ett exempel på den ambitionsnivå jag har vad gäller kommentarerna kan ni se den kommentar jag påbörjat för personuppgiftslagen: http://ferenda.lagen.nu/1998:204. Som ni ser är det fråga om korta kommentarer som måste läsas tillsammans med, inte istället för, lagtexten. Kommentarerna ska vara mer ambitiösa än de marginalanteckningar man skrev i lagboken en gång i tiden och framförallt lyfta fram sånt som inte direkt framgår av lagtexten.

Målsättningen är att det ska gå att skriva en kommentar till en kort lag (räntelagen) på en halvdag, en kortare lag (avtalslagen eller LAS) på 2-4 dagar, och en längre lag (exv brottsbalken eller rättegångsbalken) på ca 1-2 veckor. Under dessa förutsättningar går det förstås inte att fullständigt kommentera varje paragraf, men det bör gå att förklara de centrala frågeställningarna i det rättsområde som lagen ingår i.

I arbetet ingår förutom själva skrivandet att delta i en inledande skrivworkshop, att hjälpa mig utveckla den tekniska plattformen genom feedback, samt att utvärdera arbetet i en avslutande workshop.

Om du är intresserad av att delta, skicka mig en intresseanmälan så fort som möjligt.

Ersättning: Kommer att utgå som lön om 120 kr per timme. Vi kommer på förhand överens om hur många timmar varje lagkommentar får ta.

Tidsramar: Jag behöver din intresseanmälan senast fredagen den 19 juni. En inledande workshop kommer preliminärt hållas den 4 juli, där vi närmare kommer överens om hur och när det hela ska göras. Målsättningen är att projektet ska vara avslutat i slutet av oktober.

Hur: Hur man ska skriva, vem den tänkta läsaren är, hur det tekniska fungerar och annat praktiskt kommer vi gå igenom på den inledande workshoppen, då alla även kommer prova på att skriva sina första rader. Men mycket information finns redan här på wikin, på Deltagarportalen. Det finns även ett exempel på en lagkommentar för Personuppgiftslagen

Kontakt: Skicka din intresseanmälan till staffan@tomtebo.org. Jag behöver veta vem du är (om jag inte redan känner dig), hur långt i utbildningen du kommit, eller vad du sysslar med om du har tagit examen, vilken eller vilka lagtexter du är intresserad av att kommentera, samt ev annat du vill att jag ska veta.

Om du känner andra personer som du tror skulle kunna vara lämpliga och intresserade, hänvisa dem gärna till den här sidan.