Lagen.nu:Önskelista

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en lista över juridiska begrepp som borde finnas beskrivna.

Den är gjord utifrån en genomläsning av Civilrätt (Agell/Malmström), där jag noterat alla juridiska uttryck som använts. Indelningen motsvarar den kapitelindelning som används i boken. Särskilt viktiga begrepp i kursiv stil.

Listan bör kompletteras med begrepp från straff-, skatte- och offentlig rätt.

Innehåll

Rättsordningen

begrepp och indelning

Rättshistorisk utveckling

Lagar, tolkning, praxis

Svensk rätts internationella beroende

Internationell process- och privaträtt

EG-rätt

Organisation:

Rättsvetenskap

Civilrätt och offentlig rätt

Rättsreglers struktur (5)

Personrätt (6)

Förmögenhetsrätt allmänt (7)

Inledning (7.1)

Typer av förmögenhetsrätter

Saker, fast och lös egendom

Ägandrätt och andra sakrätter

Avtal och andra rättshandlingar

Avtalets funktion

Slutande av avtal

Ställföreträdare

Rättshandlingars ogiltighet

Marknadsrätt

Lös egendom och vissa avtalstyper (9)

Förmögenhetsrättsliga avtalstyper (9.1)

Köp, kommission, gåva (9.2)

  • (se också arv)

Hyra / lån (9.3)

Uppdragsavtal (9.4)

Konsumentsskydd (9.5)

Pantavtal (9.6)

Regler om fordringar

Penninglån

Borgen

Flera gäldenärer

Cession

Preskription

Betalning, exekutiva åtgärder

Immaterialrätt (11)

Inledning

Upphovsrätt (11.2)

Patenträtt (11.3)

Mönsterskydd (11.4)

Varumärken (11.5)

Fastighetsrättens grundvalar (12)

Fast egendom och tillbehör (12.2)

Fastighetsbildning (12.3)

Användning av mark och vatten (12.4)

Fastighetsöverlåtelse (13)

Form och villkor (13.1)

Rättigheter och skyldigheter (13.2)

Byte/gåva (13.3)

Lagfart (13.4)

Sakrättsliga frågor (13.5)

Panträtt/Nyttjanderätt/Servitut (14)

Panträtt (14.1)

Nyttjanderätt (14.2)

Servitut etc (14.3)

Exekution (14.4)

Associationer och stiftelser

Allmänna anmärkningar

Bolag

Aktiebolag (15.2)

Föreningar

Ekonomiska föreningar

Ideella föreningar

Stiftelser

Arbetsrätt

Arbetsavtal, arbetstagarbegreppet

Arbetsrättens källor

Kollektiv arbetsrätt

Arbetstagarinflytande

Anställningsavtal

Skadestånd utanför kontraktsförhållanden

Problem och ledande idéer inom skadeståndsrätten


Skadeståndslagens huvudregler

Strikt ansvar

Kompletterande regler

Tillägg om ansvaret för annan skada än på person eller sak

Stats och kommuns skadeståndsansvar

Försäkringsrätt

Inledning

Försäkringsavtalslagen

Konsumentförsäkringslagen

Familjerättens innehåll och utveckling

Äktenskap, andra samlivsformer

Inledning

Äktenskaps ingående


Äktenskapsskillnad

Äktenskapets rättsverkningar

Samboende

Registrerat partnerskap

Föräldrar och barn

Fastställande av moderskap och faderskap

Personliga rättsförhållanden

Underhållsskyldigheten

Adoption

Olika slag av succession

Arv

Testamente, arvsavtal

Boutredning och arvsskifte

Dödsbo och dödsbodelägare

Dödsboförvaltning

Bodelning och arvsskifte