Förhandsbesked

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett myndighetsbeslut som, även fast det inte har vunnit laga kraft, är bindande för myndigheten i den mening att det inte får ändras till det sämre för den enskilde.

Med förhandsbesked menas i allmänhet besked av av Skatterättsnämnden i vissa skattefrågor, men kan också avse besked i bygglovsärenden från byggnadsnämnden.

Ett förhandsbesked i skatteärenden kan lämnas efter ansökan från en enskild, om frågan gäller den enskildes skattskyldighet eller beskattning, och svaret är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor). Även Skatteverket kan under vissa förutsättningar ansöka om förhandsbesked (6 § samma lag). Ett förhandsbesked får överklagas hos regeringsrätten (22 § samma lag).

Regler om förhandsbesked i skattefrågor finns i Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

Ett förhandsbesked i bygglovsärenden kan ges av byggnadsnämnden på en förfrågan om ett bygglov kan komma att tillåtas på en viss plats. Denna förfrågan är alltså inte samma sak som en riktig bygglovsansökan, men vid positivt förhandsbesked är detta bindande för byggnadsnämnden om en bygglovsansökan senare lämnas in. Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked i två år (PBL 8:34)

Jämför interimistiskt beslut.

Begreppet ska inte förväxlas med Förhandsavgörande, vilket är processen när en svensk domstol begär besked (förhandsavgörande) från EG-domstolen om en fråga som rör tolkning av EG-rätten.