Diskussion:Övergrepp i rättssak

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förslag rättssak definieras.

Fil:Messagebox warning.png Det vore bra om texten kunde besvara följande fråga:

Inga resultat hittades för "vad är en rättssak"....Då övergrepp kan förstås som mer sak än en rättssak föreslås rättssak först definieras. Vad är en rättssak? En process, en nytta, en skada eller en sak?

Förslag

Fil:Edit add.png Texten skulle behöva kompletteras med följande information:

Övergrepp i rättssak används övergripande om händelser som hot, misshandel och/eller olaga tvång. Rubriceringen har typerna grov och ringa. Grunden uppges vara en rättslig process t.ex. hindra vittnen, hindra någon göra gällande den lämpliga handlingen eller hindra en rättslig process uppkomma.

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak är i svensk rätt ett brott som innebär att någon utsätts för våld eller hot om våld på grund av en rättslig process. Samma sak gäller om det istället för våld är någon annan illgärning. Övergrepp i rättssak kan även vara ett tryckfrihetsbrott

Påföljden är fängelse i högst åtta år. Vid ringa brott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Grovt brott kan ge mellan två och åtta års fängelse. För straffbarhet fordras att övergreppet sker med direkt uppsåt att hindra från åtgärd eller, i andra fall, med direkt uppsåt att företa övergreppet och med motivet att hämnas. Om någon gör sig skyldig till övergrepp i rättssak genom misshandel eller olaga hot konsumeras misshandeln och/eller det olaga hotet av övergreppet i rättssak. Innefattar övergreppet grov misshandel kan gärningsmannen dömas för båda brotten.

Lagens syfte är att förhindra otillbörlig påverkan av vittnen och andra personer engagerade i eller inför en rättegång.

Brottet delas in i två olika kategorier där kretsen av skyddspersoner är något olika: Våld eller hot om våld mot den skyddade personen. Gärning, som medför lidande, skada eller annan olägenhet eller hot mot den skyddade personen. Skydd mot våld eller hot om våld tillkommer förutom vittnen och andra förhörspersoner även sådana som gjort anmälan eller fört talan eller ämnar göra det. Skydd tillkommer den som avlagt eller ska avlägga vittnesmål eller eljest avgett eller skall avge utsaga vid förhör hos myndighet, det vill säga vittnen och andra förhörspersoner. Som utsaga vid förhör är även att räkna utsaga av part antingen den avges under sanningsförsäkran eller vid annat förhör. Part och blivande part åtnjuter inte skydd enligt andra punkten, såvida han inte är eller varit förhörsperson.

Förslag

När någon utsätter ett brottsoffer eller ett vittne för våld eller hot i syfte att få dem att avstå från att anmäla eller vittna. Förseelsen är så allvarlig att den kan ge upp till åtta års fängelse.

Övergrepp i rättssak 17:10 BrB

I 17:10 st 1 BrB (brottsbalken) stadgas att den som med våld eller hot om våld angriper någon för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd, döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma ska gälla om, om man med någon annan gärning angriper någon, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller med hot om en sådan gärning angriper någon för att denne avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom eller henne från att avge en sådan utsaga. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst två och högst åtta år, 17:10 BrB st 3.

övergrepp i rättsak

de är när man hotar någon eller med våld att säga fel  något i domstolen

Förslag Övergrepp i Rättssak

Övergrepp i rättssak

Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper en person för att hon eller han har anmält ett brott, vittnat i rättegång eller liknande – eller försöker hindra en person att anmäla, vittna etc. – gör sig skyldig till övergrepp i rättssak.

Förslag

jag vet inte vad det är,men det hade varit bra och veta detta till so:n