NJA 2020 s. 3
En sameby har yrkat fastställelse av en i förhållande till staten exklusiv rätt att upplåta jakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. En så-dan rätt har ansetts inte kunna grundas på rennäringslagen. Samebyn har däremot ansetts ha motsvarande rätt på grund av urminnes hävd som upp-arbetats av samerna på området.
NJA 2020 s. 115
Ett försäkringsbolag som utan rätt till det sagt upp en företagsförsäkring i förtid har ansetts skadeståndsskyldigt, eftersom bolaget handlat oaktsamt vid uppsägningen.
NJA 2020 s. 134
Resning. Tillämpning av grunderna för 58 kap. 2 § 4 första ledet RB vid åberopande av ny bevisning rörande en tilltalads ålder.
NJA 2020 s. 141
Förordnande av målsägandebiträde i högre rätt. Betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk.
NJA 2020 s. 147
En svensk domstols avgörande av en unionsrättslig rättsfråga i strid mot ett förhandsavgörande som hämtats in i målet kan vara resningsgrundande som uppenbart lagstridig rättstillämpning.
NJA 2020 s. 154
Återbetalningsskyldighet för kostnaden för provtagning och analys enligt 31 kap. 1 § RB ska endast i undantagsfall åläggas den som är under 18 år, den som har begått brottet under inflytande av en psykisk störning eller den som meddelas påföljdseftergift.
NJA 2020 s. 159
Omfattningen av en omprövning enligt 5 kap. 5 § skadeståndslagen av ersättning för inkomstförlust.
NJA 2020 s. 169
Ansvar för grov misshandel. 1. Tillfällig sinnesförvirring utgör inte en särskild grund för ansvarsfrihet utan får vägas in i uppsåtsbedömningen. 2. En tilltalad som begått en gärning i ett akut psykotiskt tillstånd har frikänts från åtal för uppsåtligt brott, eftersom han ansetts inte vara i tillräcklig grad medveten om sitt handlande.
NJA 2020 s. 179
En person som det har förordnats förvaltare för har kunnat lämna giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap.
NJA 2020 s. 186
Återställande av försutten tid. När ett avgörande har expedierats med e-post ska ett påstående om att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas. Det gäller under förutsättning att parten inte i förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas och inte omständigheterna talar emot påståendet. ( Jfr NJA 2012 s. 435.)
NJA 2020 s. 190
Reglerna om klagorätt har med hänvisning till Århuskonventionen tolkats så att en miljöorganisation har haft rätt att överklaga ett bygglovsbeslut. Även fråga om en kommunal nämnds rätt att överklaga ett beslut att tillerkänna miljöorganisationen klagorätt.
NJA 2020 s. 207
En ansökan om återställande av försutten tid har avvisats då sökanden inte g jort sannolikt att ansökan getts in inom tre veckor från det att förfallet upphörde.
NJA 2020 s. 211
Penningboten vid brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) har bestämts till 2 000 kr.
NJA 2020 s. 216
Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse.
NJA 2020 s. 227
Företagsrekonstruktion. Ett anspråk på lönegarantiersättning måste framställas under den tid rekonstruktionen pågår för att rätt till ersättning ska föreligga. Rekonstruktören är behörig att fatta beslut i frågor om lönegaranti även efter det att företagsrekonstruktionen har upphört.
NJA 2020 s. 241
Straffansvaret för givande och tagande av muta ska avgränsas till handlingar som klart ligger utanför gränsen för det godtagbara och grundas på en helhetsbedömning av om en förmån är otillbörlig.
NJA 2020 s. 264
Rättegångskostnad. Minoritetsaktieägare, som enligt 22 kap. 24 § aktiebolagslagen väcker talan i allmän domstol i anledning av en skiljedom avseende tvångsinlösen av minoritetsaktier, kan förpliktas att ersätta majoritetsaktieägaren för rättegångskostnad enligt 18 kap. RB.
NJA 2020 s. 273
En person som har lagt ut en bild på Instagram av en påtagligt berusad person i en mycket privat situation har dömts för olaga integritetsintrång.
NJA 2020 s. 285
Genom en lagändring utan övergångsbestämmelser infördes en bestämmelse av innebörd att möjligheten att lagligförklara vissa vattenanläggningar togs bort. Den nya bestämmelsen ska inte tillämpas i mål om lagligförklaring som inletts före ikraftträdandet.
NJA 2020 s. 293
Fråga om intresset av informationsfrihet kan medföra att ersättningsskyldighet vid upphovsrättsintrång faller bort.
NJA 2020 s. 334
En borgenär som av misstag har instruerat sin gäldenär att betala till tredje man kan rikta krav mot den tredje mannen, när gäldenären genom betalningen med befriande verkan har betalat sin skuld till borgenären.
NJA 2020 s. 344
Skadestånd vid penningtvättsbrottslighet. Mottagandet av pengar på ett konto har inte ansetts grunda skadeståndsskyldighet. Även fråga om tillämpningen av tilltrosreglerna i HD.
NJA 2020 s. 359
Tillstånd till vattenverksamhet. Anläggandet av en ersättningsbrunn inom 30 meter från en bef intlig brunn har ansetts kräva tillstånd.
NJA 2020 s. 367
En ersättning enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. är att jämställa med en ersättning från en kollektivavtalsgrundad försäkring och åtnjuter därför skydd mot utmätning enligt de förutsättningar som anges i 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen.
NJA 2020 s. 373
Ett editionsföreläggande kan avse tillhandahållande i elektronisk form av elektroniskt lagrad information.
NJA 2020 s. 384
En kvinna köpte i eget namn men för en mans räkning en bostadsrätt och registrerades i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten har ansetts kunna beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.
NJA 2020 s. 397
En person som sålt särskilt farliga och svårdoserade preparat via en webbplats har ansetts göra sig skyldig till vållande till annans död när personer dött till följd av att de använt preparaten i missbrukssyfte.
NJA 2020 s. 414
Fråga om hur statens utdelning enligt 28 § lönegarantilagen ska bestämmas.
NJA 2020 s. 426
Utlämning för straffverkställighet. Risk för förföljelse på grund av kön – liksom på grund av sexuell läggning – utgör hinder mot utlämning enligt 7 § utlämningslagen.
NJA 2020 s. 430
Europeisk arresteringsorder. Fängelseförhållandena i Rumänien har ansetts inte vara grund för att i ett enskilt fall vägra överlämnande för straffverkställighet, när en försäkran rörande fängelseförhållandena lämnats.
NJA 2020 s. 446
Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Fullmaktshavaren har ansetts ha behörighet att ingå rättshandlingarna med stöd av fullmakten. Banken har med befriande verkan i förhållande till dödsboet kunnat betala fakturorna.
NJA 2020 s. 465
En advokat var försvarare för den tilltalade i ett mål i hovrätten där en viss person var målsägande. Advokaten var samtidigt, i ett annat mål, förordnad som målsägandebiträde åt den personen. Den intressekonf likten har medfört att hovrättens dom har undanröjts och att målet har lämnats tillbaka till hovrätten.
NJA 2020 s. 470
Om det i ett köpeavtal avseende fast egendom f inns ett villkor om att köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är betald, krävs en hävningsförklaring om säljaren inte vill stå fast vid köpet vid köparens betalningsdröjsmål. Säljarens hävningsförklaring skickas på köparens risk om den avsänds på ett ändamålsenligt sätt.